Na ruim een jaar van technische en praktische voorbereidingen is in september de pilot Waterrotonde Eerbeek officieel van start gegaan. Op het terrein van Industriewater Eerbeek (IWE) draait tot eind 2023 een testinstallatie van een gesloten, circulair watermanagementsysteem. In deze pilot wordt onderzocht of een ‘full scale’ installatie technisch en financieel haalbaar is. Het doel is om medio 2026 de eerste papierfabriek aan te sluiten op het circulaire systeem. Waterrotonde Eerbeek zet in op verduurzaming van de papierindustrie en bijna 100% circulair hergebruik van het industriële afvalwater. Dit verzekert de papier- en kartonfabrieken ook in de toekomst van voldoende water voor hun productieprocessen, terwijl ze tegelijkertijd hun waterfootprint drastisch verkleinen.

Het project is geïnitieerd en uitgewerkt door drie papierfabrieken uit Eerbeek die tevens eigenaar zijn van IWE; een vierde papierfabriek uit het nabijgelegen Loenen heeft zich als partij aan de test gecommitteerd. De vier papierfabrieken hebben samen een zeer waterintensief productieproces en kunnen bij het circulair maken van het waterverbruik binnen Waterrotonde Eerbeek samen jaarlijks 3,6 miljoen m3 grondwater besparen. Dit staat gelijk aan het verbruik van 22.000 huishoudens. Bovendien kan de technologie het antwoord zijn op het dreigende tekort aan schoon drinkwater als gevolg van klimaatverandering en de groei van de bevolking en economie.

Zorgvuldig omgaan met grondwater: onze verantwoordelijkheid
Deze zomer sneuvelden wereldwijd diverse hitterecords: ook in ons land. Ondanks de relatief natte lente van 2023 is verdroging een steeds groter maatschappelijk probleem. Ook de zandgronden van de Veluwe lijden onder de langere periodes met weinig neerslag. “De papierindustrie is zich zeer bewust van de impact die het huidige grondwaterverbruik heeft. Daarom willen we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid er nu alles aan doen om het onttrekken van grondwater zoveel mogelijk terug te dringen. Vanuit deze gedachte is de Waterrotonde Eerbeek in 2022 geboren”, aldus William Suijkerbuijk, projectdirecteur en het brein achter de Waterrotonde Eerbeek.

De Waterrotonde kan bijdragen aan een duurzaam ecosysteem met oog voor mens en omgeving. Bovendien willen we met het project anticiperen op komende regelgeving ten aanzien van lozingen op oppervlaktewater. In Waterrotonde Eerbeek komen al deze ambities samen.”

Uiteindelijke doel: zero liquid discharge
Industriewater Eerbeek (IWE) zuivert sinds de oprichting in 1960 het overtollige proceswater van papierfabrieken Folding Boxboard Eerbeek, Stora Enso De Hoop Mill en Neenah Coldenhove. Reststromen als kalk, slib en biogas worden door IWE hergebruikt en de organisatie wil op termijn ook de circulariteit voor wat betreft het gebruik van energie en hulpstoffen verder uitbreiden.

“Op dit moment wordt 70% van het water na zuivering geloosd in de IJssel bij Dieren en de overige 30% van het water van de papierfabrieken in Eerbeek wordt al hergebruikt. De reden dat dit nu nog 30% is, is dat de fabrieken verschillende soorten papier- en kartonproducten maken, die elk andere eisen stellen aan de kwaliteit van het water. Om tot circulair gebruik te komen, moet het water nog verder worden gezuiverd. Het uiteindelijke doel is zero liquid discharge. Dit betekent bijna 100% hergebruik van het afvalwater van alle vier de fabrieken en het ten volle benutten van aanwezige grondstoffen”, aldus Suijkerbuijk.

Toekomst Waterrotonde Eerbeek
Tot en met eind 2023 worden in de pilot Waterrotonde Eerbeek diverse, innovatieve technologieën voor waterzuivering uitgebreid (wetenschappelijk) getest. Belangrijke randvoorwaarde is de schaalbaarheid van het project, er wordt gekeken naar diverse scenario’s. Op basis van de verschillende tests en resultaten, alsmede de financiële haalbaarheid wordt begin 2024 een keuze gemaakt voor de te implementeren technologie. In 2025 volgt verdere procesautomatisering en de bouw van de installatie zelf, om daarna stapsgewijs de verschillende fabrieken aan te sluiten. Het doel is om Folding Boxboard in 2026 als eerste aan te sluiten op deze Waterrotonde.